Naša spoločnosť bola založená za nasledovným účelom:

  • výskum, vývoj a 40 rokov praktických skúseností v oblasti konštruktérstva z čias socialistického Československa, kedy bolo cieľom konštruovať na dlhú životnosť (kvôli absencii trhového hospodárstva), premietnuť do maximálne robustnej a funkčnej biometánovej stanice, ktorá integruje technologické trendy 21.storočia + reflektuje požiadavky na 100% kompatibilitu so zemným plynom.
  • Tlaková vodná pračka je najbezpečnejšie riešenie vôbec na trhu vzhľadom na prípustnú variabilitu prietoku bioplynu a kvality vstupného plynu – nevadia prachové častice, výkyvy H2S a podobne. My však ideme o krok ďalej a integrujeme automaticky do nášho systému jednotku úpravy bioplynu = na kompresor ide čistý plyn = vysoká životnosť celej biometánovej stanice. 4
  • Problémom vodných pračiek na trhu, je ich vysoká cena. Toto sa mení s príchodom GAStanco s.r.o. na trh = naša cena je o desiatky % nižšia ako u technicky porovnateľných výrobcov tlakových vodných pračiek bioplynu na úroveň biometánu vzhľadom na výrobu vo východnej časti Európskej únie!!!
  • GAStanco = dodržanie vysokých štandardov kvality + markantné zníženie ceny tlakovej vodnej pračky tak, aby investičné náklady ďalej nesabotovali realizovateľnosť samotných projektov!
  • Náš výskum a vývoj koreluje s výsledkami 20 ročného výskumu v oblasti bioplynu/biometánu na bioplynovej stanici poľnohospodárskej univerzity v Nitre = jediného vedeckého pracoviska na Slovensku, ktoré disponuje praktickou a zároveň 1. bioplynovou stanicou na území Slovenskej republiky a Východnej Európy.